Om Kenor Safaris Ltd

  • Kenor Safaris Ltd ble etablert i 1994 i Kenya og med avdeling i Norge 1995.
  • Kenor Safaris har fokus på egne designede reiseopplegg tilpasset våre kunders ønsker, behov og rammer.
  • Vi er spesialist på Afrika og selger kun Afrika
  • De ansatte har en unik lokal kunnskap og kompetanse om våre destinasjoner - grunnet de både har bodd mange år i Afrika og oppholder seg i lengre perioder hvert år i våre destinasjonsområder.

 

Kenor Safaris gir deg:

  • Personlige designede reiseopplegg basert på unik lokal kunnskap
  • Høy standard, personlig service og sikkerhet
  • Særegne opplevelser og tilpassede aktiviteter
  • Diskresjon og privatliv
  • "Experience of Lifetime"

 

Kenor Safaris har direkte avtaler med lodger og hoteller og kan derfor tilby en unik mulighet med variasjoner av overnattingssteder - både med hensyn til lokalisering, standard og opplevelser.

Kenor Safaris har kontor i Oslo, Norge, såvel som Nairobi, Kenya.
I tillegg har vi egen etablert avdeling i Arusha, Tanzania.

Betingelser og Vilkår

Kenor Safaris Ltd Betingelser og Vilkår

REISEVILKÅR pr 01.10.2018

Vilkårene er en del av den avtalen du gjør med Kenor Safaris Ltd når du melder deg på en reise. Våre vilkår er en del av de krav vi har som reisearrangør ifølge LOV 1995-08-25-57: Lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven). Les derfor vilkårene før du melder deg på.

1. Bestilling og betaling
Ved reisens bestilling betales et depositum på kr 2 500,- pr person. Bestillingen er bindende for kjøperen når depositum er betalt og påmeldingsskjema er arrangøren i hende i underskrevet tilstand. Ved bestilling / avsendelse av påmeldingsskjema aksepterer kjøperen gitt pristilbud og opplegg. Dersom momenter ved reservasjoner / bekreftelser gjør reisen mer enn 15 % dyrere enn dette, kan kunde avbestille reisen uten kostnad. Reisearrangøren blir først bundet 1 uke etter at depositum og påmeldingsskjema er mottatt. Restbeløpet for reisen skal innbetales senest ca.50 dager før avreisen. Ved bestilling senere enn 50 dager før avreise, skal hele reisens pris betales kontant eller via faktura med omgående betalingsfrist. Misligholdelse av betalingsbetingelsene anses som annullering, og plassene blir frigjort for salg uten at varsel vil bli gitt. Ved for sen betaling, på kommer det renter a 0,5 % pr mnd. Dette rentebeløpet vil bli påkrevd betalt før avreise. Manglende betaling av faktura vil medføre kansellering av bestilling og innbetalt beløp refunderes med maks 50 %. I noen tilfeller krever vår lokale leverandør i Afrika at depositum på hoteller/lodger må betales ved bestilling, for å kunne bekrefte bestilling. I disse tilfeller vil Kenor Safaris forbeholde seg retten til i videre fakturere tilsvarende beløp til kunden, i tillegg til depositumet på kr 2500,-.

Dersom reisetilbudet er gitt i USD, vil kunden kunne betale til Kenor Safaris USD konto: 1250.05.31388.
Ved reisetilbud angitt i norske kroner(NOK) skal innbetalingen skje til Kenor Safaris NOK konto: 5010.05.07746

Flybilletter; Ved bestilling av flybilletter MÅ Kenor Safaris ha til sendt riktig navn på reisende. Dette kan gjøres ved å sende kopi av pass eller e-post med oversikt over navn slik de er skrevet i den reisendes pass. Dersom du har bestilt flybillett i feil navn og dette ikke oppdages ved vår bekreftelse eller før billett er utskrevet, vil de reisende selv måtte betale de kostnader som eventuelt flyselskapet vil kreve for endringer av navn, kanselleringer, nye reservasjoner eller lignende. I noen tilfeller må flybilletter skrives ut på et tidligere tidspunkt enn de 50 dager. I de tilfeller må flybilletten innbetales i sin helhet i tillegg til depositumet for å unngå at fly reservasjonen kanselleres. Skulle slik innbetaling mangle ved kansellering tidspunkt, vil flybillett ikke bli skrevet ut. Kunden må da påregne at ny fly reservasjon vil gi endring i pris og rute i forhold til tidligere reservasjoner. Den økning på totalpris som skyldes disse tilfeller inngår ikke i de tidligere nevnte 15% økning. Endringer av flybilletter som er skrevet ut vil medføre tilleggskostnader. Eventuelle kanselleringer av flybilletter fra flyselskapets side kan ikke arrangør stå ansvarlig for, men vil være behjelpelig med å gjøre en ny reservasjon tilpasset reiseopplegget. Eventuelle kostnadsendringer grunnet dette må påregnes.

2. Bestillingens omfang
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangør og den reisende og som er beskrevet på fakturablankett. Eventuelle avvik skal bekreftes skriftlig av arrangøren. I forhold til pensjon er IKKE drikke inkludert. Følgende pensjons basiser gjelder: "Bed & Breakfast" – kun frokost, «Halv pensjon» – frokost og middag, «Full pensjon» – frokost, lunsj og middag, «Alt inkludert» – mat som for full pensjon samt fri drikke av mineralvann og lokale spiritus.

NB. Lunsj kan for enkelte dager bestå av en lunsjpakke som spises ved anledning. Ofte brukt ved heldags safarier eller under transportetapper. Ved noen hoteller med halv pensjon kan man velge vekselvis lunsj og middag de enkelte dager.

3. Prisen inkluderer ikke
Transport til/fra flyplass i Norge. Flyplassavgifter er ikke inkludert dersom dette ikke er spesifisert i tilbud. Utgifter til lokale utflukter utenom programmet, drikkevarer generelt og mat utenom beskrevet pensjon, enkeltromstillegg, avbestillings-, reise- og sykeforsikring. Utgifter til pass, vaksinasjonskort, visum o.l. (For nødvendige vaksinasjoner, kontakt det lokale helseråd.) Et gitt pristilbud er basert på en forutsatt vekslingskurs i enkelte valutaer. Kursen på aktuell valuta skal oppgis i pristilbudet. Dersom dette mangler er det vekslingskurs på mottakelsesdato av tilbud som gjelder. Det er kurs for SALG av USD Sedler hos DNB som er styrende og som blir brukt ved prisjustering ved fakturering ca. 60 dager før avreise. Der hvor fly kostnaden inngår i et pristilbud, vil denne kostnad bli trukket ut ved en kursjustering.

OBS: Arrangøren kan ikke påta seg ansvar for skader eller sykdom som den reisende måtte pådra seg under/etter reisen, - heller ikke for skadet/tapt bagasje eller verdisaker, men vil yte all den hjelp som er mulig ut fra omstendighetene.

4. Avbestilling/ Endring
Ved avbestilling mer enn 50 dager før avreise mot å betale et administrasjonsgebyr på kr 2500,- pr person, samt dekning av eventuelle kanselleringskostnader for flybillett og landarrangement.
Ved avbestilling mellom 50 og 40 dager før avreise, beholder arrangøren depositum, samt 50 % av reisens pris.
Ved avbestilling fra og med 39 dager før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler nødvendige papirer for å delta på reisen, beregner arrangøren seg hele reisens pris.
Visse forandringer av reisen kan skje mer enn 21 dager før avreise mot å betale administrasjonsgebyret på kr. 1500,- pr person og eventuelle justeringer i pris grunnet endringene. Ved avbestilling av flybilletter mindre enn 28 dager før avreise, vil ingen refusjon bli gitt. Noen flybilletter er ikke refunderbar etter at de er «skrevet ut». Ved avbestilling grunnet sykdom, kreves legeattest og forsikringsselskap må kontaktes direkte av den reisende.

5. Mangler
Det foreligger en mangel ved reisen dersom den reisende ikke har mottatt de ytelser som inngår i reisen ifølge sist levert reisebeskrivelse. Følgende regnes dog ikke som mangler: fly- eller andre transportforsinkelser, naturkatastrofer, arbeidskonflikter og tilsvarende forhold som arrangøren ikke er herre over (force majeure). For mangler henvises til Lov om pakkereiser og reisegaranti(pakkereiseloven). Ønsker kunden å reklamere på grunn av mangler som gir han rettigheter etter loven, plikter han å gi Kenor Safaris Ltd skriftlig beskjed innen rimelig tid. Oppdages mangler etter at reisen har tatt til, MÅ kunden reklamere på stedet dersom mulig. U ansett må klage være fremsatt til Kenor Safaris Ltd senest 3 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. En forlengelse av klagefristen utover 3 uker må meldes skriftlig og begrunnes.

6. Arrangøren kan avlyse dersom:
Det er ikke nok påmeldte til turen - gruppeturer. Eventuell avlysning fra arrangøren må skje senest 14 dager før avreise. Forhold arrangøren ikke er herre over, så som f.eks. krig, som gjør det utilrådelig å gjennomføre reisen. Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris. Utover det kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende.

7. Forbehold om endring og feil i beskrivelsen
Alle tilbud gis ut fra de ideelle forhold og er ikke basert på faktisk ledig kapasitet ved de innlagte momenter. Eventuell bekreftet tilbud kan først mottas når alle reservasjoner er gjort og bekreftet hos de lokale leverandører i Afrika. Alle opplysninger gis med forbehold om endringer av valutakurser, priser, avreisetider og hoteller, som kan inntreffe etter at reisen er bekreftet. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil eller at programmet kan bli gjennomført i motsatt rekkefølge eller med andre variasjoner som ikke endrer turens karakter.

8. Tvister og klager.
Klage over mangler i forbindelse med overnattingssteder og maten etc. må fremsettes straks overfor reiseleder eller direkte til overnattingsstedet/restauranten. Denne klage må meddeles skriftlig på engelsk og kopi leveres til Kenor Safaris Ltd innen 14 dager etter endt arrangert opplegg. Ved klage på mangler ellers i bestilt opplegg så må dette fremsettes skriftlig innen 3 uker etter endt gjennomført turopplegg. Dersom det foreligger en mangel i forhold til bestilt tjeneste, vil kunde få refundert den kostnad dette var av totalt fakturert beløp.

9. Forsinket bagasje.
Dersom det ved ankomst til bestemmelsessted eller underveis oppdages at bagasje er forsinket, så må deltaker selv ta de nødvendige kostnader dette medfører å få tak i sin bagasje. Dersom dette medfører forsinkelser i forhold til selve turopplegget vil eventuelle kostnader for justeringer, avbestillinger etc. måtte dekkes av kunden selv. Arrangør vil være behjelpelig med å kunne justere turopplegg, men kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for eventuelt redusert opplegg i forhold til bestilt tur.

10. Kundens ansvar.
Kunden selv er ansvarlig for å medbringe de nødvendige dokumenter som kreves for innreise til deres destinasjoner. Kunden må sørge for å inneha tidsriktig informasjon om innreisevilkår for sine destinasjoner. Dette finnes på www.landsider.no
Skulle kunden erfare innreisenekt eller andre tiltak fra myndigheter/flyselskaper grunnet manglende dokumenter, vil eventuelle ekstra kostnader som påløper for videre gjennomføring av reiseopplegg måtte dekkes av kunden selv.
Kenor Safaris vil bistå etter beste evne med nødvendige justeringer og tilpasninger. Dersom reiseopplegget blir «forringet» i forhold til bestilt reiseopplegg grunnet manglende reisedokumenter, vil det ikke kunne reises refusjonskrav om dette overfor Kenor Safaris.
 

tilbake til toppen